• گواهینامه

    ISO 9001:2015
  • English
  • Arabic
  • Turkish

پمپ 3 پیستون کوچک

مدل

سی سی در یک دور

حداکثر فشار مجاز لیتر بر حسب یک دقیقه حداکثر دور مجاز

کیلووات

سایز شافت

وزن


PR 7

0.5

600

0.7

1450

0.8

17

12.6

PR 15

1.08

800

1.5

1450

2.3

17

12.6

PR 25

1.8

600

2.5

1450

2.8

17

12.6

PR 50

3.6

600

5.0

1450

5.7

17

12.6

PR 75

5.4

600

7.5

1450

8.6

17

12.6