پمپ هاي رادیال 3 پیستون کوچک

Model CM3/REV P.MAX
(bar)
Q NOM

(1/min)

R.P.M

Max

Max drive power

(Kw)

Shaft size

(mm)

Weight

(Kg)

PR 7 0.5 600 0.7 1450 0.8 17 12.6
PR 15 1.08 800 1.5 1450 2.3 17 12.6
PR 25 1.8 600 2.5 1450 2.8 17 12.6
PR 50 3.6 600 5.0 1450 5.7 17 12.6
PR 75 5.4 600 7.5 1450 8.6 17 12.6

پمپ هیدرولیک

خانهدرباره ماتماس با ما