• گواهینامه

    ISO 9001:2015

پمپ هیدرولیک رادیال 87 لیتر 250 بار فشار

پمپ هیدرولیک پیستونی فشار قوی طرح 7 پیستون بزرگ با ظرفیت 87 لیتر  با دور 1450 در دقیقه. حداکثر فشار این مدل پمپ ها 350 بار می باشد. از ویژگی این پمپ ها صدای کم و روغن را نیز کمتر داغ می کند.
 
وزن

سایز شافت

K.W*

حداکثر دور یک دقیقه

لیتر در یک دقیقه

حداکثر فشار مجاز BAR

سی سی در یک دور

مدل

44

34

42

1450

87

250

60

PR714Ex

 
 
 
 

پمپ هیدرولیک رادیال 70 لیتر 350 بار فشار

مپ هیدرولیک پیستونی فشار قوی طرح 7 پیستون بزرگ با ظرفیت 70 لیتر  با دور 1450 در دقیقه. حداکثر فشار این مدل پمپ ها 350 بار می باشد. از ویژگی این پمپ ها صدای کم و روغن را نیز کمتر داغ می کند.

 
وزن

سایز شافت

K.W*

حداکثر دور یک دقیقه

لیتر در یک دقیقه

حداکثر فشار مجاز BAR

سی سی در یک دور

مدل

44

34

47

1450

70

350

48.27

PR714

 
 

پمپ هیدرولیک رادیال 60 لیتر 350 بار فشار

پمپ هیدرولیک پیستونی فشار قوی طرح 7 پیستون بزرگ با ظرفیت 60 لیتر  با دور 1450 در دقیقه. حداکثر فشار این مدل پمپ ها 350 بار می باشد. از ویژگی این پمپ ها صدای کم و روغن را نیز کمتر داغ می کند.
 
وزن

سایز شافت

K.W*

حداکثر دور یک دقیقه

لیتر در یک دقیقه

حداکثر فشار مجاز BAR

سی سی در یک دور

مدل

44

34

40

1450

60

350

41.4

PR712